výstavba RD v lokalitě Trávníky II

Dobrý den, na úřední desce jsem si přečetl oznámení o zahájení územního řízení ve výše uvedené věci. Byl jsem velmi nemile překvapen tím, že v odstavci "kanalizace" se píše o jednotné kanalizaci. Nevím kde projektant k územnímu řízení čerpal podklady o inženýrských sítích, ale je absolutně nepřípustné pouštět část dešťových vod do splaškové kanalizace. Stavebníci si to mohou vysvětlovat tak, že vsaky udělají menší a přebytek dešťové vody pustí do jednotné kanalizace. Čerpadlo v čerpací stanici není dimenzováno na takové množství vody a došlo by k přeplnění čerpací stanice. Pokud si uvědomíme, že celá horní část bude v budoucnu zastavěna až k firmě Mürdter-Dvořák a „řešilo by se to stejným způsobem“, mohla by nastat situace, že kvůli horní dešťové vodě vystoupají splašky kanalizačními šachtami ve spodní části Trávníků. Dle mého názoru se v územním rozhodnutí nemůže slovo "jednotná kanalizace" vůbec objevit. Nevím, kdo se za obec vyjadřuje k PD ke všem řízením, stanovuje podmínky výstavby inženýrských sítí v této lokalitě a dohlíží na to, že se skutečně postaví to, co je v projektu. Týká se to i vsakování dešťových vod ze zpevněných ploch majitelů RD - vjezdů nebo parkovacích míst. Pokud se nebudou stanovené podmínky dodržovat, značná část vody při přívalových deštích se rozlije při hlavní komunikaci, případně vystoupá šachtami. Zajímalo by mne ještě, jak velký je vsak (skutečný, ne projektovaný) pro budoucí komunikaci na pozemku par.č. 694.

Odpověď - výstavba RD v lokalitě Trávníky II

Dobrý den. Pokusím se odpovědět na předchozí textový útvar, pokud byl míněný jako otázka.Za obec vyhotovuje stanoviska k předloženým dokumentacím místostarosta p. Všetička na základě mých připomínek.Ve zmiňovaném oznámení o zahájení územního řízení je skutečně v nadpisu jednoho odstavce uvedena jednotná kanalizace. Z textu podle mého jednoznačně vyznívá, že dešťové vody z komunikace budou svedeny do vsakovacího zeleného pruhu a přebytek zasakován ve vsakovací jámě. O žádném přepouštění do kanalizace není ani zmínka. V tomto duchu je rovněž zpracována projektová dokumentace předložená obci k posouzení. Stavebníkům byla ze strany obce podepsána smlouva o právu provést stavbu, ve které je v čl. II uvedeno: Projekt uvažuje s plným zasakováním dešťových vod vzniklých v navrhované lokalitě a zasakování bude realizováno dle příloh této smlouvy o právu provést stavbu. Vlastník pozemku uvedený v čl. I. této smlouvy podmiňuje vydání souhlasu se stavbou prohlídkou stavby inženýrských sítí po jejich dokončení před zahrnutím, ke které se zavazuje investor přizvat zástupce obce. Tato smlouva je právně závazná, se všemi právními následky a je nezbytnou přílohou projektové dokumentace a žádosti o vydání územního rozhodnutí. Stavebníci si ji tedy nemohou „jen tak vysvětlovat“. Dokumentace zároveň řeší pouze komunikace a inženýrské sítě k nim. Dokumentace jednotlivých rodinných domů budou posuzovány zvlášť v samostatných řízeních, kdy bude obec rovněž trvat na plném zasakování. Investorům byla situace v obci osobně vysvětlena a ti plné zasakování dešťových vod akceptovali.Otázce na velikost vsaku (skutečného, ne projektovaného) bohužel úplně nerozumím. Součástí předložené projektové dokumentace byl hydrogeologický posudek, kterým bylo ověřeno plné zasakování dešťových vod.Odpověděl: Ing. Jan SpurnýDatun odpovědi: 11.02.2013 

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček