zúžení vozovky?

Dnes jsem měl možnost projet po silnici přes obec a jsem si téměř jistý, že silnice je znatelně užší než byla předtím. Potkal jsem chodce s vozíkem a bylo evidentní, že pokud by jelo auto v protisměru, nevyhneme si. Je-li můj odhad šířky správný a silnice byla skutečně zúžena (a to nemluvím o těch ostrůvcích), bude to mít dost negativní dopad na bezpečnost provozu. Zejména pro chodce s vozíky a hlavně pro cyklisty. Samozřejmě i pro provoz aut, traktorů a větších vozidel. Chci se proto zeptat, zda o tom zastupitelstvo vědělo, nebo si toho zúžení nikdo nevšiml, či snad dokonce s takovou změnou souhlasili?
Přijde mi to až absurdní, aby se zužovala silnice, kudy musí jezdit veškerý provoz od chodců přes cyklisty po traktory a kamiony.

odpověď - zúžení vozovky

Dobrý den. Před čtyřmi roky jsme oslovili Centrum dopravního výzkumu v Brně (CDV) a požádali o zpracování komplexní dokumentace na řešení dopravy v naší obci. Byla to reakce na četné připomínky a podněty občanů ohledně provozu na krajských a místních komunikací v naší obci – rychlost projíždějících aut, parkování, přechody apod., na připomínky ze strany SSOK ohledně řešení křižovatky u parku a řešení autobusové zastávky v této křižovatce, na připomínky ohledně přechodů a míst pro přecházení v naší obci ze strany Policie ČR DI Prostějov (byl požadavek všechny přechody zrušit), na stanovení dalších kolizních míst automobilové dopravy. Pracovníci CDV celou obec prošli, navrhli určitá opatření a zpracovali návrh řešení. Tento  prošel připomínkováním ze strany SSOK, DI, odboru dopravy, jednotlivých dopravců veřejné dopravy a byl projednaný na Zastupitelstvu obce. Po zapracování připomínek byla vypracována studie. Občané obce o této studii byli krátce informovaní prostřednictvím Olšanského zpravodaje. Na toto řešení se přišli na obec informovat dva občané a byla jim dokumentace ukázaná. Jejich připomínky pak byli také zohledněny při zpracování projektové dokumentace k realizaci opatření. Pokud jde o zúžení silnice, týká se tato skutečnost úseku od křižovatky na Lutín po křižovatku od dálnice. Tyto úpravy byly provedeny z důvodu kolmého napojení vedlejší silnice (od sokolovny) na hlavní (od dálnice). V celém úseku je šířka komunikace 7m a více. Pokud jde o úsek kolem obecního úřadu od křižovatky u parku až k Hostinci u koně, vymezila se zde parkovací stání a zvýšil se jejich počet. Vlastní průjezdný prostor je v šířce 7m – 9m. A domnívám se, že zůstal zachovaný, jelikož po stranách bývala v minulosti zaparkovaná auta. Ale ano, opticky se zdá být užší, jelikož v minulosti nebyla komunikace vyznačena vodorovným dopravním značením a tak oddělena parkovací stání. Nyní jsou parkovací místa vydlážděná a oddělená přejezdných obrubníkem. Úsek kolem nákupního střediska zůstal zachovaný v celé šířce a plynule navazuje na úsek kolem obecního úřadu. Pokud tedy jede cyklista, tak jede stále ve stejné dráze a nijak nekličkuje mezi odstavenými auty, jako tomu bylo v minulosti. Pokud jde o chodce s vozíkem, nejsem si jistý, zda můžete ve stejné chvíli, kdy jede auto do protisměru, předjíždět chodce s vozíkem? Já bych nechal auto v protisměru projet a pak bych chodce bezpečně předjel tak, abych ho neohrozil. Ale nejsem řidič, takže můj názor je vyjádřením laika. Pro chodce byla vytvořena místa pro přecházení a upravené přechody, aby odpovídaly vyhláškám o provozu na pozemních komunikacích. Kamiony a traktory můžou komunikaci bez problémů užívat. A viděl jsem již kamiony novým úsekem bez problémů projet. Jediné čeho jsem si všiml, že jely podstatně pomaleji než v minulosti. Pokud budeme uvažovat stroje o větší šířce (povolení ke zvláštnímu užívání), pak tyto mohou kolem přechodů také projet, jelikož v místech přechodů je snížená přejezdová obruba. Také se domnívám, že realizované úpravy by měly vést ke „zklidnění“ provozu. Podobně i nastupování a vystupování cestujících v autobusové dopravě by mělo být bezpečnější. Ale nejsem odborník na dopravní stavby. Jménem naší obce jsem nechal zpracovat odbornou studii a následně projektovou dokumentaci. K oběma se vyjádřila řada kompetentních odborníků.  Já tedy věřím, že navrhované řešení je pro všechny účastníky silničního provozu bezpečné a povede ke zklidnění dopravy v obci. Ale vždy záleží na chování všech účastníků provozu - řidičů, cyklistů i chodců. Bez jejich ohleduplnosti by veškerá opatření byla zbytečná.

 Milan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Pavel Góra