Připravované projekty

Tyto projekty jsou právě realizovány nebo jsou připravovány a plánovány v naší obci:

stránka je v současné době upravovaná - prosíme o pochopení!!!!!!!!!

1)    REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ

Projekt řeší modernizaci tělocviny ZŠ. V rámci projektu bude provedena oprava střechy tělocvičny, opravena podlaha tělocvičny, instalováno nové osvětlení, nové vytápění a také instalované nové obložení stěn. Celkové náklady budou ve výši 3,6 mil. Kč. Obec má schválenu dotaci na tento projekt v částce 2,4 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Stavební práce provádí firma A-Z stavby s.r.o. Projekt právě realizujeme.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

2)    MODERNIZACE ZŠ

Tento projekt navazuje na projekt Rekonstukce a technická obnova objektl ZŠ, který byl ealizován v letech 2016 a 2017. Tento projekt řeší modenizaci počítačové sítě v rámci základní školy, dále pak vybudování jazykové učebny a polytechnické učebny. Součástí pojektu je také zajištění bezbariérového povozu v hlavní budově ZŠ včetně zřízení bezbariérového sociálního zařízení. Předpokládané náklady na realizaci projektu včetně administrace předpokládáme ve výši 10 mil. Kč. Obec má schválenou dotaci z programu IROP 2014+ ITI Olomoucko ve výši 8 mil. Kč. Stavební práce provádí firma A-Z stavby s.r.o. Výběrová řízení na vybavení učeben a realizaci vnitřní konektivity jsou ve fázi hodnocení nabídek. Projekt právě realizujeme.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

 

3)     REKONSTRUKCE KANALIZACE - KOLEM PARKU

Jedná se o další etapu modenizace kanalizační sítě v naší obci. V rámci této etapy bude rekonstruovaná část od obchodu ADAM až po křižovatku pod kostelem. Jedná se vlastně o výměnu staré betonové kanalizace o půměru 300 mm a její nahrazení. Předpokládané náklady projektu jsou v částce 500 tisíc Kč. Tento projekt bude obec realizuje z vlastního fondu oprav vodohospodářské infrastuktury. Předpokádané zahájení realizace je čeven 2018 (před zahájením oprav komunikace kolem parku).

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

 

4)    KOMUNITNÍ CENTRUM

 


Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

 

5)      ÚPRAVY KŘIŽOVATKY iii/44928 A mk (u parku) A KŘIŽOVATKY iii/44928 A iii/5707 (U HASIČSKÉHO MUZEA)

V rámci tohoto projektu bude provedena rekonstrukce silnice III/44928 v úseku kolem parku, vybudována nová autobusová zastávka u parku, upravena křižovatka u parku, bude provedena výměna povrchu vozovky kolem obecního úřadu až po křižovatku u hasičského muzea a uravena křižovatka u hasičského muzea. Předpokládané náklady projektu 11,5 mil Kč, z toho náklady pro obec 5,1 mil. Kč. Zahájení realizace předpokládáme v měsíci červenci 2018. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.(link is external)

 

6)      Intenzifikace ČOV

Tento projekt řeší komplexní rekonstrukci ČOV. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou ve výši 22 mil. Kč. Obec má schválenou dotaci z programu OPŽP 2014+ ve výši 12,5 mil. Kč.  Zahájení realizace předpokládáme v měsíci září 2018. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

 

7)   CHODNÍKY PIJANA

Byla dokončena projektová dokumentace pro územní řízení a vydáno územní rozhodnutí k této stavbě. V současné době probíhá zpracování dokumnetace pro stavební povolení.

 

8)    CYKLOSTEZKA LUTÍN

Na tento projekt se v současné době zpracovává dokumentace pro územní řízení. Probíhá odkup pozemků nutných pro výstavbu cyklostezky. Probíhají další jednání ohledně pokračování stezky v katastrálním území obce Lutín.

 

9)     DOMOV PRO SENIORY A DOMOV S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Byla zpracována PD a vydáno stavební povolení. Také byla dokončena dokumentace provedené stavby. V současné době se hledají vhodné finanční zdroje pro realizaci stavby.

 

10)      

 

11)    REVITALIZACE OBJEKTU BÝVALÉ PILY

Projekt revitalizace areálu bývalé pily je ve fázi přípravy. Prozatím je tento areál využíván pro ukložení materiálu.