Realizované projekty

V naší obci byly v nedávné době realizované tyto projekty:


2021

1)      MODERNIZACE MŠ OLŠANY U PROSTĚJOVA

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci obce Olšany u Prostějova. Navrhovaný projekt přístavby MŠ řeší nedostačující kapacitu předškolního zařízení, realizací dojde k navýšení kapacity o dvě třídy a tím nastane možnost umístit všechny zájemce. Navýšení kapacity MŠ Olšany u Prostějova bude o 30 dětí.

2)      Sadové úpravy - sídelní zeleň - Olšany u Prostějova

Jedná se o výsadby na třech již zastavěných lokalitách v obci Olšany u Prostějova, a to: 1) zeleň kolem hlavní komunikace - Sadové úpravy hlavní komunikace Olšany u Prostějova, 2) zeleň u zastávky autobusu u říčky Blaty - Sadové a terénní úpravy s rozmístěním mobiliáře Olšany u Prostějova, 3) výsadby ve farské zahradě - Řešení sadových úprav areálu fary Olšany u Prostějova. Projekt navazuje na již realizované projekty ozelenění několika lokalit v obci v minulém programovacím období z OPŽP.

 

2020


2019

1)      Modernizace sběrného dvora Olšany u Prostějova

V rámci projektu- modernizace SD dojde k pořízení těchto zařízení: 1 ks pásového dopravníku s násypkou pro dotřídění  papíru a plastů, 1 ks drtiče zelené hmoty  BRKO, 1 ks drtiče na vhodné stavební a demoliční odpady, 2 ks kontejnerů 1,5 m3 pro shromažďování skla a plastů, 1 ks kontejneru  malá sběrna pro shromažďování papíru, 1 ks  velkoobjemového   kontejneru  5 m3  pro  kovy,  velké  kusy  plastů, objemný odpad, nápojový karton, textil, dřevo, elektroodpad před roztříděním aj.

 

 

2018

1)      Olšany u Prostějova, sanační zásah

TStará ekologická zátěž na lokalitě Olšany u Prostějova úzce souvisí s průmyslovou výrobou v areálu firmy SIGMA Lutín, a.s., kde byla při výrobě používána odmašťovadla na bázi chlorovaných uhlovodíků. Chlorované uhlovodíky, které v areálu firmy v Lutíně v minulosti pronikly přes nesaturovanou zónu do podzemní vody, se šířily a dále šíří ve směru proudění podzemní vody. Projekt se zabývá přípravou a realizací sanačního zásahu snižujícího rozsah kontaminace podzemní vody metodou BRD. Projekt je realizován v letech 2018 až 2023.

          

2)      INtenzifikace ČOV Olšany u Prostějova

TRealizací projektu dojde ke zvýšení kapacity a účinnosti čištění komunálních odpadních vod v obci Olšany u Prostějova ze stávajících 2100 EO na 3000 EO spolu s výrazným odstraněním N-NH4 a Pc. Stávající přítok na ČOV je cca 300 m3/den. Průměrný denní přítok na ČOV pro 3000 EO je cca Q24 = 360 m3/den tj. 4,2 l/s. Biologická linka jako celek zvládne max. přítok 20 l/s. Maximální průtok biologickou částí ČOV je dán souběhem čerpadel v čerpacích stanicích Olšany, Hablov a Bystročice tj. 15 l/s. Projekt byl realizován v letech 2018 - 2019.

  

 

3)      Posílení separace s navýšením kapacity sběrného dvora Olšany u Prostějova

Základním cílem  projektu je  rozšíření systému pro separaci a svoz KO a odpadu podobného KO, a to prostřednictvím pořízení shromažďovacích prostředků a manipulačního prostředku, který bude svým charakterem zajišťovat manipulaci s odpady jak ve sběrném dvoře (cca 60 % využití), tak v odděleném 

 

4)      Komunitní centrum Olšany

Předkládaný projekt řeší vybudování prostor komunitního centra, které bude zajišťovat komunitní služby v obci Olšany u Prostějova v mikroregionu Košířsko s okamžitou kapacitou 30 osob. Centrum bude cílovým skupinám vytvářet podmínky a zajišťovat aktivity v oblasti kultury, volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí či budoucího sociálního poradenství.


2017 

1)      REVITALIZACE HŘBITOVA

Tento projekt byl realizován v letech 2016 až 2017. V rámci projektu byly upraveny hlavní cesty hřbitovem a také přístupové cesty k jednotlivým hrobovým místům. Proběhla rekonstrukce osvětlení hřbitova. V roce 2017 byly opraveny hřbitovní zdi. V současné době probíhá další úprava volných prostranství, průběžně jsou upravovány volná hrobová místa a další volné plochy. Zbývá umístit nový mobiliář a vymezit urnová hrobová místa.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

2)      Modernizace ZŠ Olšany u Prostějova

Předmětem  projektu je vybudování odborných učeben - polytechnické a jazykové, dále zajištění vnitřní konektivity školy a zvýšení kapacity pro připojení k internetu, zajištění bezbariérovosti objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb; dále  jsou předmětem i úpravy venkovního prostranství, které bude využíváno mj. i pro praktické zkušenosti v pěstební činnosti  a environmentální výchově. Současně dojde k pořízení vybavení předmětných odborných učeben a venkovního prostranství.

 

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

3)      Snížení energetické náročnosti bytového domu v Olšanech

PProstřednictvím projektového záměru dojde k realizaci komplexních řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu na pozemcích parc. č. st. 121/3, k. ú. Olšany u Prostějova, obec Olšany u Prostějova č. p. 2. Realizací projektu bude bytový dům vyhovovat tepelně technickým požadavkům normy ČSN 73 0540, která stanovuje závazné požadavky na minimální hodnotu tepelného odporu staveb.

 

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

2016

 

2015

1)      REVITALIZACE PLOCH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ŠIRŠÍHO RÁMCE

V rámci obce byly navrženy úpravy lokalit, které jsou velmi frekventované a jejich úprava povede k lepší přístupnosti a kulturnosti prostředí. Na projekt se předpokládá dotace z programu ROP Střední morava s účastí obce pouhými 30%. Projekt sestává z pěti lokalit, úzce napojených na občanskou vybavenost. Jedná se o Parkové úpravy v areálu MŠ, Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a MŠ, Zpevněná plocha okolí kostela Sv. Jana Křtitele a přílehlá parková úprava, Zpevněné plochy a sadbové úpravy dvora Obecního úřadu se začleněním parkovacích ploch, Řešení statické dopravy u areálu TJ Sokol.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.


2014

 

 

 

 

 

 

1)      Nové oddělení MŠ

 

Olany_-_p21_KOLKA_-_final31Naše obec se rozrůstá. Na jedné straně nás to může těšit, na straně druhé to přináší starosti. V současné době nejpalčivějším problémem se nám jeví nedostatečná kapacita mateřské školky. Na začátku roku jsme zpracovali přehled, jak se budou vyvíjet potřebnost umístění dětí do mateřské školy. Ukazuje se, že po dobu následujících tří roků budeme potřebovat (s určitou pravděpodobností) umístit do mateřské školy 75-85 dětí. Po zvážení různých alternativ se nám jevila jako nepříhodnější varianta přestavby domu vedle základní školy. Byla vypracována projektová dokumentace, vypsáno výběrové řízení a pomalu se začíná se stavbou.

 

Sada dokumentů vztahující se k tomuto projektu v dokumentech obce

 

 

 

 

 2013


2012


2011

1)      Kanalizace Hablov, Pijana

Byla dokončena výstavba kanalizace v Hablově a Pijaně. V měsíci červenci proběhla kolaudace a občané mohou připojit své domácnosti na nové kanalizační řady. Tímto je celá naše obec připojena na ČOV. Celkové náklady na tuto akci dosáhly necelých 20 mil. Kč.

Obec na tuto akci získala dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 10,7 mil. Kč.

 

2)      Rekonstrukce ulice Pod kostelem

podkostelem rekonstrukce-ulice-pod-kostelem-rez_small

Projekt řeší komplexně rekonstrukci celé ulice „Pod kostelem“. Rekonstrukce spočívá ve sjednocení šířky komunikace na 5,5m, položení nového povrchu, vybudování nových parkovacích stání, rekonstrukci a prodloužení stávajícího chodníku kolem komunikace o 20 m a vybudování nového odvodnění. Součástí je také navázání komunikací vedoucích z parku, oprava vjezdu do areálu školky a úprava navazujících zelených ploch včetně doplnění zeleně o 4 nové stromy a úprava zeleně kolem kostela a prostoru před farou. Součástí projektu bylo také vybudování nového kanalizačního řadu od fary směrem ke křižovatce na Studenec.

Celkové náklady rekonstrukce budou přibližně ve výši 1 700 000,- Kč, na projekt se podařilo v letošním roce zajistit dotaci z Olomouckého kraje ve výši 500 000,- Kč.

V příštím roce počítáme s pokračováním obnovy kanalizačního řadu.

 

3)      Veselý svět pro zvídavé děti

ukazka-vesely-svet_smallJelikož revizní zpráva školkového hřiště shledala vybavení herních prvků mateřské školy jako nevyhovující, byly jsme nuceni hledat řešení jak s daným problémem naložit. A protože se nám školka rozrůstá, rozhodli jsme se pro celkovou rekonstrukci zahrady. Budou instalovány nové herní prvky s bezpečnostními povrchy, dojde k úpravě zpevněných ploch, výsadbě zeleně. Celkové náklady na tuto akci budou činit přibližně 1 360 000,- Kč. Na tuto akci se nám podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 400 000,-Kč.

Sada dokumentů vztahující se k tomuto projektu v dokumentech obce (link is external)

 

4)      Oprava oken fary se zachováním jejich historického vzhledu

Jedním z našich cílů je oprava fary a celého farního komplexu. V letošním roce budou opravena všechna okna, některá budou vyměněna, jedno původní barokní okno bude restaurováno, zbývající budou tzv. repasována. Tyto opravy si vyžádají částku přibližně ve výši 350 000,- Kč. Z Ministerstva kultury ČR se nám podařilo zajistit na opravy oken částku 200 000,- Kč.

 

5)      Rekonstrukce silnice v Hablově

Tato rekonstrukce je záležitostí Správy silnic Olomouckého kraje. Obec nechala v minulosti vypracovat projekt na rekonstrukci silnice v Hablově. Podařilo se prosadit tuto opravu do plánu SSOK a po nezbytných úpravách a dopracování projektu je možné zahájit stavební práce. Část úprav bude hradit přímo naše obec, jedná se především o příčný zpomalovací práh na začátku obce, který se nám podařilo na poslední chvíli do projektu začlenit, dále pak o vybudování autobusových stání, vytrhání a uložení nových obrubníků a o dopravní značení. Náklady ze strany obce budou činit přibližně 700 000,- Kč.

 

6)      Výsadba zeleně, za obec krásnější

vysadba-zelene-smallV současné době také probíhá realizace projektu na výsadbu zeleně. Již byly vysazeny některé lokality. Na základě připomínek občanů jsme byli nuceni provést některé menší úpravy v projektu a v měsíci září, po nezbytných administrativních procedurách,  bude výsadba pokračovat v lokalitě podél Blaty. Realizace tohoto projektu si vyžádá částku ve výši 800 000,- Kč, přičemž 90% nákladů bude hrazeno z Operačního programu pro životní prostředí.

Sada dokumentů vztahující se k tomuto projektu v dokumentech obce (link is external).

 

7)      Dětská zahrada

V loňském roce byla zahájena úprava zahrady za domem č.p. 2 (bytovka). Byly instalovány herní prvky (houpadla, průlezka), byla provedena výsadba nových stromů a keřů a založen nový trávník, bylo vybudováno nové oplocení zahrady. Celkové náklady přesáhly částku 600 000,- Kč. Z programu Leader na tuto akci dostaneme částku 490 000,- Kč.