Spolky a sdružení

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Myslivosti se věnovala řada olšanských občanů již v minulosti. Z roku 1875 je dochovaná písemná zmínka o pronájmu olšanské společenstevní honitby o výměře 1100ha Františkem Bečákem, Olšany č. 65. V roce 1923 vznikla samostatná honitba Hablov, která zanikla v roce 1942 na základě nařízení německých úřadů. Po roce 1948 je znemožněn pronájem honiteb, a proto nuceně vznikají myslivecké společnosti. V Olšanech k tomu došlo 14. 8. 1950. Členy Myslivecké společnosti Olšany se stalo 11 olšanských držitelů loveckých lístků. Tato společnost hospodařila až do roku 1962. V tomto roce byl vydán nový zákon o myslivosti. Dalším významným mezníkem pro myslivost byl rok 1973, kdy začala výstavba dálnice Prostějov - Olomouc. V roce 1979 zaniká MS Olšany-Hablov na základě direktivního sloučení s MS Smržice. Změny po roce 1989 se promítly i do myslivosti. 10. 11. 1992 je zaregistrováno nové MS Olšany-Hablov. Od počátku se zaměřuje na péči o zvěř a její životní prostředí. Ve spolupráci se ZD Olšany-Hablov, obecním úřadem a vlastníky pozemků prosadilo vznik 7 remízů a jedné liniové výsadby. V honitbě je rozmístěna řada zařízení pro přikrmování zvěře. Toto poměrně klidné období končí v roce 2002, kdy vstupuje v platnost nový zákon o myslivosti, jehož ustanovení jednoznačně znemožňují, aby honitbou procházela dálnice. V našem případě se to týkalo celého Hablovska a Lánců. Tyto pozemky jsou po zdlouhavých jednáních zčásti předány a zčásti vyměny s MS Vrbátky a MS Bystročice. V současnosti ma MS Olšany-Hablov 21 členů a hospodaří v honitbě o výměře 842ha. Během roku sečeme vysazené remízy, v letním období rozvážíme vodu do napáječek, v zimě přikrmujeme zvěř.

Cvičné střelby se konají v Hněvotíně na konci dubna až května.

SBOR DOBROVOLNÝ HASIČŮ OLŠANY

Zřídit hasičský sbor v Olšanech bylo dávnou myšlenkou. Na konci roku 1884 bylo rozhodnuto zakoupit novou hasičskou stříkačku. V lednu 1985 byla stříkačka zakoupena a 14. února roku 1885 se konala ustavující schůze. Sbor měl tehdy 40 členů činných a 14 přispívajících. V dubnu byly sepsány stanovy a schváleny 4. května 1885. První valná hromada se konala 17. května 1885, předsedou byl zvolen Josef Dostál. Od té doby se hasičský sbor stal nedílnou součástí obce Olšany. V současné době má sbor více jak 50 členů. V roce 2009 byla venkovními úpravami ukončena generální oprava hasičské zbrojnice.
- www stránky: http://www.hasiciolsanyupv.estranky.cz/(link is external)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HABLOV

Byl založen v červenci roku 1889 vytvořením 13ti členné čety činných členů v Olšanském sboru z hablovských dobrovolníků. Tato četa byla prvopočátkem dalších aktivit. 12. června 1892 se stala Hablovská četa samostatným hasičským sborem. Od této doby se aktivně účastní dění v okrsku i v obci, pomáhá při likvidacích požárů a jiných živelných pohrom. Nyní má sbor k dispozici stříkačku PS 12 a vozidlo AVII 20 Furgon. Sbor má dvě družstva - dospělých a žákovské, se kterými se zúčastňuje okrskových soutěží. Významnou měrou se podílí na společenském životě obce. Pořádá turnaj ve stolním tenise, mikulášskou besídku pro děti, opékání selete.

SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ

Český zahrádkářský svaz Olšany u Prostějova byl založen v roce 1961. Má 95 členů. Spolupracuje s obecním úřadem, TJ Sokol Olšany, ZD Olšany-Hablov, soukromými zemědělci a dalšími. Pečuje o zeleň a životní prostředí v obci, poradenstvím pomáhá občanům při jejich zahrádkářské činnosti. Pěstitelské úspěchy svých členů prezentuje na pravidelných výstavách, pořádá také zájezdy, kterých se mohou zúčastnit i občané, kteří nejsou členy ČZS.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL

byla založena v roce 1919. Od roku 1924 má vlastní sportovní areál se sokolovnou. Kromě sportovního vyžití občanů se také podílí na kulturním a společenském životě obce. V současné době má 310 členů, kteří jsou organizováni v 9-ti oddílech. Součástí jednoty je také scéna loutkového divadla.
- www stránky: http://www.sokol-olsany.cz(link is external).

V rámci tělocvičné jednoty Sokol působí i loutkové divadlo. Jeho www stránky: http://divadlo.olsanyupv.cz(link is external).